lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #602 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 9

Vàng: 800

Điểm ngọc: 69

Kim Cương

kich hoat Acc #608 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 20

Trang phục: 15

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #619 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 20

Trang phục: 8

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 73

Bạch Kim

kich hoat Acc #653 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 12

Vàng: 15,000

Điểm ngọc: 74

Bạch Kim

kich hoat Acc #700 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 12

Vàng: 16,000

Điểm ngọc: 69

Kim Cương

kich hoat Acc #707 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 21

Trang phục: 12

Vàng: 13,000

Điểm ngọc: 76

Vàng

kich hoat Acc #971 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 27

Vàng: 17,000

Điểm ngọc: 40

Bạch Kim

kich hoat Acc #973 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 19

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #979 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 10

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #984 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 12

Vàng: 900

Điểm ngọc: 78

Vàng

kich hoat Acc #743 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 16

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 80

Bạch Kim

kich hoat Acc #999 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 25

Trang phục: 19

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #1000 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 18

Vàng: 200

Điểm ngọc: 81

Kim Cương

kich hoat Acc #749 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 19

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 81

Bạch Kim

kich hoat Acc #1007 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 23

Trang phục: 10

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 88

Bạc

kich hoat Acc #756 - Trắng Thông Tin
mua acc976

150,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 16

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 82

Bạch Kim