Acc 50k Trắng Acc 100k Trắng Acc 200k - 500k Trắng Acc Siêu Vip Trắng
khong kich hoat Acc #6522 - Trắng Thông Tin
mua acc976

2,400,000 đ 1,200,000đ

Tướng: 110

Trang phục: 191

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #6521 - Trắng Thông Tin
mua acc976

1,400,000 đ 700,000đ

Tướng: 82

Trang phục: 101

Vàng: 4,000

Điểm ngọc: 90

Chưa Rank

khong kich hoat Acc #3490 - Trắng Thông Tin
mua acc976

1,000,000 đ 500,000đ

Tướng: 92

Trang phục: 128

Vàng: 80,000

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #6525 - Trắng Thông Tin
mua acc976

1,000,000 đ 500,000đ

Tướng: 112

Trang phục: 190

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Cao Thủ LQ

khong kich hoat Acc #6529 - Trắng Thông Tin
mua acc976

700,000 đ 350,000đ

Tướng: 73

Trang phục: 78

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #6528 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 70

Trang phục: 71

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

khong kich hoat Acc #6524 - Trắng Thông Tin
mua acc976

200,000 đ 100,000đ

Tướng: 71

Trang phục: 83

Vàng: 600

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

khong kich hoat Acc #4029 - Trắng Thông Tin
mua acc976

400,000 đ 200,000đ

Tướng: 75

Trang phục: 70

Vàng: 8,800

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #8429 - Trắng Thông Tin
mua acc976

2,000,000đ

Tướng: 112

Trang phục: 96

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #6987 - Trắng Thông Tin
mua acc976

700,000đ

Tướng: 70

Trang phục: 44

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #6988 - Trắng Thông Tin
mua acc976

700,000đ

Tướng: 70

Trang phục: 48

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #7777 - Trắng Thông Tin
mua acc976

700,000đ

Tướng: 70

Trang phục: 57

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #7781 - Trắng Thông Tin
mua acc976

700,000đ

Tướng: 71

Trang phục: 68

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #4806 - Trắng Thông Tin
mua acc976

700,000đ

Tướng: 60

Trang phục: 53

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #4808 - Trắng Thông Tin
mua acc976

700,000đ

Tướng: 61

Trang phục: 61

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh

kich hoat Acc #4809 - Trắng Thông Tin
mua acc976

700,000đ

Tướng: 60

Trang phục: 66

Vàng: 0

Điểm ngọc: 90

Tinh Anh