lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #895 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 25

Vàng: 14,000

Điểm ngọc: 76

Bạch Kim

kich hoat Acc #897 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 21

Vàng: 1,000

Điểm ngọc:

Bạch Kim

kich hoat Acc #898 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 15

Vàng: 18,000

Điểm ngọc: 84

Bạch Kim

kich hoat Acc #899 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 21

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 82

Kim Cương

kich hoat Acc #900 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 28

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #902 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 18

Vàng: 16,000

Điểm ngọc: 80

Bạch Kim

kich hoat Acc #903 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 12

Vàng: 16,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #904 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 27

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #905 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 20

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 72

Bạch Kim

kich hoat Acc #907 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 29

Vàng: 16,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #908 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 16

Vàng: 13,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #909 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 25

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 30

Bạch Kim

kich hoat Acc #910 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 21

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 84

Kim Cương

kich hoat Acc #912 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 19

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 76

Kim Cương

kich hoat Acc #913 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 13

Vàng: 17,000

Điểm ngọc: 84

Bạch Kim

kich hoat Acc #914 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 19

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 68

Kim Cương