lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #916 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 17

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 88

Kim Cương

kich hoat Acc #918 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 29

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 67

Kim Cương

kich hoat Acc #931 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 29

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #932 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 17

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 86

Tinh Anh

kich hoat Acc #933 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 39

Trang phục: 29

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #934 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 22

Vàng: 14,000

Điểm ngọc: 76

Kim Cương

kich hoat Acc #935 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 23

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 65

Bạch Kim

kich hoat Acc #937 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 19

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #938 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 39

Trang phục: 29

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 75

Bạch Kim

kich hoat Acc #939 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 27

Vàng: 400

Điểm ngọc: 90

Bạch Kim

kich hoat Acc #941 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 22

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 80

Kim Cương

kich hoat Acc #942 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 38

Trang phục: 23

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 83

Kim Cương

kich hoat Acc #943 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 32

Trang phục: 28

Vàng: 13,000

Điểm ngọc: 80

Kim Cương

kich hoat Acc #944 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 16

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 72

Kim Cương

kich hoat Acc #945 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 19

Vàng: 47,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #946 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 15

Vàng: 7,000

Điểm ngọc:

Kim Cương