lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #947 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 39

Trang phục: 19

Vàng: 40

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #948 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 19

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 84

Kim Cương

kich hoat Acc #949 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 11

Vàng: 7,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #950 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 34

Trang phục: 20

Vàng: 11,000

Điểm ngọc: 88

Bạch Kim

kich hoat Acc #951 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 27

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 75

Kim Cương

kich hoat Acc #952 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 16

Vàng: 300

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #953 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 21

Vàng: 8,000

Điểm ngọc: 69

Bạch Kim

kich hoat Acc #954 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 25

Vàng: 10,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #955 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 14

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 76

Tinh Anh

kich hoat Acc #956 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 36

Trang phục: 20

Vàng: 43,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #958 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 27

Vàng: 80

Điểm ngọc: 77

Kim Cương

kich hoat Acc #959 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 37

Trang phục: 18

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương

kich hoat Acc #960 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 28

Vàng: 15,000

Điểm ngọc: 89

Kim Cương

kich hoat Acc #961 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 30

Trang phục: 17

Vàng: 14,000

Điểm ngọc: 76

Bạch Kim

kich hoat Acc #962 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 31

Trang phục: 19

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 83

Bạch Kim

kich hoat Acc #964 - Trắng Thông Tin
mua acc976

300,000đ

Tướng: 33

Trang phục: 21

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 90

Kim Cương