lien quan random 50k
lien quan 100k
kich hoat Acc #985 - Trắng Thông Tin
mua acc976

250,000đ

Tướng: 35

Trang phục: 14

Vàng: 13,000

Điểm ngọc: 82

Kim Cương

kich hoat Acc #621 - Trắng Thông Tin
mua acc976

240,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 19

Vàng: 3,000

Điểm ngọc: 70

Kim Cương

kich hoat Acc #631 - Trắng Thông Tin
mua acc976

240,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 14

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 75

Bạch Kim

kich hoat Acc #591 - Trắng Thông Tin
mua acc976

230,000đ

Tướng: 20

Trang phục: 10

Vàng: 1,200

Điểm ngọc: 70

Bạch Kim

kich hoat Acc #595 - Trắng Thông Tin
mua acc976

230,000đ

Tướng: 22

Trang phục: 7

Vàng: 9,900

Điểm ngọc: 87

Bạch Kim

kich hoat Acc #614 - Trắng Thông Tin
mua acc976

230,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 11

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 69

Kim Cương

kich hoat Acc #628 - Trắng Thông Tin
mua acc976

230,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 17

Vàng: 2,000

Điểm ngọc: 74

Bạch Kim

kich hoat Acc #678 - Trắng Thông Tin
mua acc976

230,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 26

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 67

Kim Cương

kich hoat Acc #686 - Trắng Thông Tin
mua acc976

230,000đ

Tướng: 28

Trang phục: 15

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 80

Kim Cương

kich hoat Acc #733 - Trắng Thông Tin
mua acc976

230,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 22

Vàng: 9,000

Điểm ngọc: 85

Kim Cương

kich hoat Acc #174 - Trắng Thông Tin
mua acc976

220,000đ

Tướng: 27

Trang phục: 13

Vàng: 12,000

Điểm ngọc: 78

Bạc

kich hoat Acc #67 - Trắng Thông Tin
mua acc976

210,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 14

Vàng: 13,000

Điểm ngọc: 57

Bạch Kim

kich hoat Acc #641 - Trắng Thông Tin
mua acc976

210,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 25

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 90

Vàng

kich hoat Acc #169 - Trắng Thông Tin
mua acc976

210,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 10

Vàng: 5,000

Điểm ngọc: 62

Bạch Kim

kich hoat Acc #617 - Trắng Thông Tin
mua acc976

190,000đ

Tướng: 24

Trang phục: 10

Vàng: 1,000

Điểm ngọc: 52

Vàng

kich hoat Acc #635 - Trắng Thông Tin
mua acc976

190,000đ

Tướng: 26

Trang phục: 14

Vàng: 6,000

Điểm ngọc: 88

Bạc